เกษตรกร

ขณะนี้มีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 0 ราย

ด้วยประสบการณ์ในด้านวนศาสตร์ชุมชนตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรในพ.ศ. 2530 RECOFTC (รีคอฟ) ดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีสำนักงานในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมาร์ เนปาล ไทย และเวียดนาม เราตั้งวิสัยทัศน์ว่าชุมชนจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สิทธิได้รับการเคารพ และชุมชนสามารถเจริญงอกงามในภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ตนเองบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม พันธกิจของเราคือ การพัฒนาศักยภาพ สิทธิ และธรรมาภิบาล เพื่อให้คนท้องถิ่นสามารถรักษาและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ยั่งยืน เยี่ยมชม เว็บไซต์รีคอฟ ประเทศไทย
รีคอฟ ประเทศไทย
ตู้ปณ. 1111 ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10903
โทร 02-940-5700
อีเมล trees4all@recoftc.org
2024 — RECOFTC